Termíny praxí:

2. ročníky všech oborů 16. 5. 2018 – 29. 5. 2018

3. ročníky všech oborů 2. 5. 2018 – 29. 5. 2018

Docházka na praxi:

 • Denně 6 hodin

Nutno doložit Docházkový list – organizací potvrzený záznam o docházce

(Formulář ke stažení na Moodlu v sekci odborné praxe 2018)

Absence:

 • Absence na praxi může být omluvena pouze ze závažných důvodů (je třeba doložit lékařské případně jiné úřední potvrzení).
 • Žák musí o své absenci předem informovat organizaci, ve které praxi vykonává.
 • Povinností žáka, vyplývající ze školního vzdělávacího programu, je vykonat celou odbornou praxi. Pokud absence překročí 25%, je žák povinen odbornou praxi nahradit v období letních prázdnin.
 • Postoupení žáka do dalšího ročníku vzdělávání je podmíněno úspěšným absolvováním praxe a zpracováním Portfolia odborné praxe.

Výběr instituce:

Mediální komunikace:

 • Oblast médií, reklamní agentury, televize, infocentra, archivy, oddělení IT soukromých společností, územní ústřední nebo jiné orgány státní správy a samosprávy, mezinárodní orgány a instituce.

(Výsledky praxe jsou hodnoceny v rámci odborných předmětů.)

Právní administrativa:

 • Oblast justice, advokátní kanceláře, notáři, právní a personální oddělení soukromých společností, realitní kanceláře, neziskové organizace, mezinárodní orgány a instituce, územní a ústřední nebo jiné orgány státní správy a samosprávy.

(Výsledky praxe jsou hodnoceny v rámci odborných předmětů.)

Provoz diplomatických služeb:

 • Mezinárodní orgány a instituce, územní ústřední orgány státní správy a samosprávy, oblast justice, právní a personální oddělení soukromých společností, neziskové organizace.

(Výsledky praxe jsou hodnoceny v rámci odborných předmětů.)

Řízení lidských zdrojů:

 • Personální nebo ekonomická oddělení soukromých společností, územní ústřední nebo jiné orgány státní správy a samosprávy, mezinárodní orgány a instituce.

(Výsledky praxe jsou hodnoceny v rámci odborných předmětů.)

POZOR na výběr organizace pro výkon odborné praxe – některé organizace nejsou povoleny (OVB, Partners, Mc Donald‘s, apod.)

Smlouvy:

 • Práva a povinnosti všech tří smluvních stran (školy, žáka a organizace umožňující výkon odborné praxe) jsou upravené ve Smlouvě o výkonu odborné praxe žáka.
 • Každý žák si vytiskne 3 vyhotovení smlouvy (smlouvu naleznete od 1. 11. 2017 ke stažení v Moodlu v sekci odborné praxe 2018).
 • Žák znění smlouvy důkladně prostuduje a smlouvu kompletně vyplní.
 • Smlouvu ve všech třech vyhotoveních žák podepíše, v případě své nezletilosti zajistí i podpis zákonného zástupce (obvykle rodiče). Následně všechna vyhotovení smlouvy postoupí k podpisu oprávněné osobě jednající za organizaci, kterou si žák k výkonu odborné praxe vybral.
 • Všechna tři podepsaná vyhotovení smlouvy žák nejpozději do 6. 4. 2018 předá panu Nazarovi v úředních hodinách vyznačených na dveřích kanceláře Š1.1.
 • Dvě vyhotovení smlouvy podepsané ředitelem školy si žák vyzvedne do 7 dnů ode dne předání tamtéž.
 • Pokud bude mít organizace svou vlastní smlouvu, předá žák tři vyhotovení smlouvy do 23. 3. 2018 panu Nazarovi v úředních hodinách vyznačených na dveřích kanceláře Š1.1 nebo návrh této smlouvy zašle elektronicky na adresu d.nazarov@skola-eu-praha.cz.
 • Budou-li ve vybrané organizaci požadovat smlouvu nejdříve potvrzenou školou, pak žák zajistí předání všech tří vyhotovení smlouvy s vyplněnými a školou potvrzenými údaji organizaci. Následně je žák povinen zajistit podepsání všech vyhotovení smlouvy organizací, ve které bude vykonávat odbornou praxi. Jedno vyhotovení smlouvy podepsané všemi stranami je žák povinen odevzdat ve stanoveném termínu škole (p. Nazarovi).

Konečný termín odevzdání všemi stranami podepsaných smluv škole je 6. 4. 2018

Docházkové listy a hodnotící dotazníky (třetí ročník oboru veřejnosprávní činnost PDS a PA hodnotící dotazníky ECVET):

 • Ihned po ukončení praxe je žák povinen odevzdat svému třídnímu učiteli potvrzený docházkový list a hodnocení praxe organizací a jednu kopii těchto dokumentů. V případě absence musí žák doložit omluvenky. Třídní učitel docházku zapíše do třídní knihy a kopie docházkových listů a hodnotících dotazníků (hodnotících dotazníků ECVET) včetně kopií omluvenek předá panu Nazarovi.
 • Kopie docházkových listů se ukládají do archivu, originály zůstávají třídním učitelům k založení do osobních spisů žáků.

Neodevzdání kompletních smluv nebo docházkových listů v určeném termínu je považováno za hrubé porušení školního řádu.

Veškeré informace a dokumenty k odborným praxím naleznete od 1. 11. 2017 na Moodlu.

Přejeme všem přínosnou odbornou praxi a těšíme se na naši vzájemnou spolupráci.

Ing. Mgr. Šárka Čepelková,
Džalal Nazarov