Výsledky přijímacího řízení

 

Bankovnictví – seznam přijatých uchazečů

Bankovnictví – pořadí všech uchazečů

Mediální komunikace – seznam přijatých uchazečů

Mediální komunikace – pořadí všech uchazečů

Provoz diplomatických služeb – seznam přijatých uchazečů

Provoz diplomatických služeb – pořadí všech uchazečů

Právní administrativa – seznam přijatých uchazečů

Právní administrativa – pořadí všech uchazečů

Řízení lidských zdrojů – seznam přijatých uchazečů

Řízení lidských zdrojů – pořadí všech uchazečů

 

Kritéria přijímacího řízení

naleznete zde.

Přijímací řízení

Pro školní rok 2018/19 předpokládáme otevření 7 tříd (210 žáků) v následujícím členění:

2 třídy vzdělávacího programu právní administrativa (60 žáků)

2 třídy vzdělávacího programu provoz diplomatických služeb (60 žáků)

1 třída vzdělávacího programu řízení lidských zdrojů (30 žáků)

1 třída vzdělávacího programu bankovnictví (30 žáků)

1 třída vzdělávacího programu mediální komunikace (30 žáků)

Termín podání přihlášky: do 1. 3. 2018

Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat přihlášky nejvýše na dvě střední školy nebo na dva obory v rámci jedné střední školy. Na každé z přihlášek budou uvedeny i údaje o škole a oboru, kam podává druhou přihlášku.

Součástí přijímacího řízení je jednotná zkouška, která se skládá z písemného testu z českého jazyka a literatury (60 minut) a písemného testu z matematiky a jejích aplikací (70 minut).

V prvním kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat jednotnou zkoušku dvakrát (na každé přihlášené škole nebo oboru jednou), přičemž se pro rozhodnutí o přijetí využije lepší výsledek.

Přípravu těchto testů a hodnocení výsledků testů zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání.

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami doloží k přihlášce vyjádření školského poradenského zařízení. Podle tohoto vyjádření budou uchazeči uzpůsobeny podmínky konání zkoušky.

Osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení promíjí na základě písemné žádosti podané společně s přihláškou přijímací zkouška z českého jazyka.

Termíny jednotné přijímací zkoušky: 12. dubna 2018 a 16. dubna 2018.

Školní přijímací zkouška se nekoná.

Výsledky jednotné přijímací zkoušky zpřístupní Centrum škole  27. dubna 2018, škola zveřejní výsledky přijímacího řízení 27. dubna 2018 ve večerních hodinách.

Výsledek jednotné zkoušky má minimálně 60 % podíl na celkovém hodnocení uchazeče při přijímacím řízení. Maximálně 40 % bude tvořit hodnocení uchazeče podle známek na vysvědčení z prvního pololetí devátého ročníku základní školy, případně z odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia.

V rámci přijímacího řízení bude pořadí uchazečů stanoveno podle přidělených bodů. Za hodnocení jednotné přijímací zkoušky bude možné získat maximálně 100 bodů, za hodnocení výsledků na vysvědčeních z předchozího vzdělávání mohou žáci získat maximálně 65 bodů. Maximálně je tedy možné získat v přijímacím řízení 165 bodů.

Ředitel školy do následujícího dne po zpřístupnění hodnocení jednotné přijímací zkoušky uchazečů zveřejní pod registračním číslem seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů doručí rozhodnutí o nepřijetí.

Uchazeč potvrdí odevzdáním zápisového lístku svůj úmysl vzdělávat se v dané škole, kde byl přijat ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí.

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Další informace

Koncem března obdrží uchazeči pozvánku k jednotné zkoušce s registračním číslem uchazeče.

Informace o jednotné přijímací zkoušce, která je povinnou součástí přijímacího řízení do maturitních oborů vzdělání naleznete zde.

Přihláška ke stažení zde.

Potvrzení od lékaře je na přihlášce vyžadováno pouze pro obor mediální komunikace.

Uchazeči, kteří nemají přihlášku ke studiu potvrzenou svojí základní školou, doloží k přihlášce ověřené kopie vysvědčení.