Koncepce rozvoje Střední odborné školy pro administrativu Evropské unie, Praha 9, Lipí 1911, pro období 2018 až 2024 vychází ze základních dokumentů MSK MT, Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy na léta 2016- 2020, z mise a vize školy, školních vzdělávacích programů a koncepčních dokumentů školy. Jedná se o dlouhodobé cíle, kterých chceme dosáhnout společným úsilím ve stanoveném časovém horizontu. Jsou to cíle reálné, s efektivním managementem a aktivním pedagogickým sborem je škola schopna tyto cíle naplnit. Jejich stanovenı́ je nezbytné, pokud chceme zodpovědně provádět pravidelné sebehodnocenı́ a tím soustavně zvyšovat kvalitu školy.

Koncepce dalšího rozvoje SOŠ pro administrativu EU


 

Čeština