PhDr. Roman Liška, Ph.D.

Funkce / pozice: Ředitel školy
Pracoviště: Š1.7
Telefon: 281 012 711
E-mail a další kontakty: r.liska@skolaeupraha.cz
Konzultační hodiny: středa 16.00 – 18.00 (nutno předem potvrdit telefonicky či mailem), příp. kdykoli po dohodě.

Nejvyšší dosažené vzdělání

 • Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, pedagogika – Ph.D.
 • Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, pedagogika  – Mgr.
 • Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, management vzdělávání – Mgr., PhDr., MBA
 • Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, učitelství odborných předmětů pro SŠ – Bc.
 • Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, školský management – Bc.
 • Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, specializační studium výchovného poradenství
 • Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, speciální pedagogika, etopedie
 • Mezinárodní institut KBT Odyssea, systematický pětiletý psychoterapeutický výcvik v KBT
 • Mezinárodní institut KBT Odyssea, tříletý výcvikový kurz v supervizi KBT
 • The Open University, Milton Keynes – profesionální certifikát v managementu – Cert Mgmt (Open)
 • Západočeská univerzita Plzeň, učitelství psychologie pro střední školy
 • Technická univerzita Liberec, učitelství informatiky pro střední školy

Profesní zkušenosti a odborná činnost

 • Učitel a zástupce ředitele na pražských středních odborných školách.
 • Vedoucí pedagogicko organizačního oddělení Školského úřadu Prahy 10.
 • Specialista odborného školství odboru školství Magistrátu hlavního města Prahy.
 • Psychoterapeut v kognitivně behaviorální terapii.
 • Supervizor psychoterapeutů v kognitivně behaviorální terapii.
 • Člen České společnosti pro kognitivně behaviorální terapii.
 • Instruktor základního lyžování.
 • Zdravotnický instruktor.
 • Mezinárodní pozorovatel kvality OECD TALIS 2018 za Českou republiku.
 • Účastník projektu v programu Erasmus+ 2017-1-CZ01-KA101-034787  „Metodické kurzy a stínování v EU“.
 • Člen pracovní skupiny a konzultant rozvoje školy Národního institutu dalšího vzdělávání v rámci projektu Strategické řízení a plánování ve školách a územích.
 • Mentor a kouč ředitelů škol v rámci systému podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů Národního pedagogického institutu ČR.
 • Odborný asistent katedry andragogiky a managementu vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.
 • Vedoucí a oponent závěrečných bakalářských a diplomových prací studentů Pedagogické fakulty UK, Českého vysokého učení technického, České zemědělské univerzity a Bankovního institutu.
 • Předseda komise pro státní rigorózní zkoušky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

Publikační činnost

 • Prasko, J., Abeltina, M., Krone, I., Gecaite-Stonciene, J., Vaněk, J., Burkausas, J., Liska, R., Sollar, T., Juskiene, A., Slepecky, M., Bagdonaviciene, L., & Ociskova, M. (2023). Problems in Cognitive-Behavioral Supervision: Theoretical Background and Clinical Application. Neuroendocrinology Letters, 44(4), 234-255. https://www.nel.edu/problems-in-cognitive-behavioral-supervision-theoretical-background-and-clinical-application-2912/,
 • KURSCH, M., LIŠKA, R., TURECKIOVÁ, M. a J. KŘÍŽ. Efficiency of virtual co-teaching. In PITUŁA, B. a M. KOWALSKI (eds.). Co-Teaching – Everyday Life or Terra Incognita of Contemporary Education? Göttingen:V&R unipress, 2022, s. 145-159. ISBN 978-3-8471-1500-7
 • Liška, R., & Nazarov, D. (2022). Satisfaction of high school graduates with their school. In J. Kříž, Z. Svobodová, Adult Education 2021 – in diverse learning environments: proceedings of the 11th International Adult Education Conference: 14-15 December 2021 Prague, Czech Republic. (pp. 55-65). Czech Andragogy Society.
 • Liška, R., & Veteška, J. (2021). Komparace spokojenosti žáků škol využívajících systémy řízení kvality s žáky běžných škol. e-Pedagogium21(3), 20-41
 • LIŠKA, Roman, 2021. Spokojenost žáků středních odborných škol v hlavním městě Praze. Prohuman [online]. Business Intelligence Club, 11(11) [cit. 2021-11-17]. ISSN 1338-1415. Dostupné z: https://www.prohuman.sk/andragogika/spokojenost-zaku-strednich-odbornych-skol-v-hlavnim-meste-praze
 • LIŠKA, Roman, 2020. Řízení kvality na střední škole. In: VETEŠKA, Jaroslav. Vzdělávání dospělých 2019 – v kontextu profesního rozvoje a sociálního kapitálu: Adult Education 2019 – in the Context of Professional Development and Social Capital. Praha: Česká andragogická společnost. ISBN 978-80-906894-8-0. ISSN 2571-3841.
 • LIŠKA, Roman, 2019. Ekonomika ve vzdělávání. Praha: Univerzita Karlova. ISBN 978-80-7603-262-0.
 • LIŠKA, R. Řízení kvality na střední odborné škole v Dolním Sasku. In VETEŠKA, J. (ed.) Vzdělávání dospělých 2018 – transformace v éře digitalizace a umělé inteligence = Adult Education 2018 – transformation in the era of digitization and artificial intelligence: proceedings of the 8th International Adult Education Conference, 11-12th December 2018 Prague. Praha: Česká andragogická společnost, 2019, s. 225-233. ISBN 978-80-906894-4-2. ISSN 2571-3841.
 • Švec, V., Křečková, J., Liška, R., Zigo, M., & Nováková, L. (2018). Lektorský manuál Act As A®. Klatovy: Úhlava. ISBN 978-80-906120-4-4
 • LIŠKA, Roman a Václav TROJAN. Zkušenosti s německým jazykovým a integračním programem SPRINT pro mladé uprchlíky. In: VETEŠKA, Jaroslav, Zuzana SVOBODOVÁ a Michaela TURECKIOVÁ. Proměny edukačních situací a jejich konceptualizace. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2018, s. 97-111. ISBN 978-80-7603-006-0.
 • LIŠKA, Roman a Martin ZIGO. Act AS A®: Dealing with negative emotions. In: FEJFAR, Jiří, Martina FEJFAROVÁ, Milan HOUŠKA, Jakub HUSÁK, Igor KREJČÍ a Hana URBANCOVÁ. 15th INTERNATIONAL CONFERENCE EFFICIENCY AND RESPONSIBILITY IN EDUCATION. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2018, s. 180-188. ISBN 978-80-213-2858-7. ISSN 2336-744X.
 • LIŠKA, Roman. Systém profesního rozvoje pedagogických pracovníků na Slovensku. In: VYHNÁLKOVÁ, Pavla a Jitka PLISCHKE. Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů XII: Odumírání lidskosti? Výchovné výzvy v současné škole. 1. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018, s. 163-171. ISBN 978-80-244-5277-7.
 • LIŠKA, Roman. Kariérový systém učitelů v Estonsku. Učitelské noviny: týdeník pro učitele a přátele školy. Praha: GNOSIS, spol. s r.o., 2017, 120(13), 24. ISSN 0139-5718.
 • LIŠKA, Roman. Školní strachy a úzkosti: Manuál pro učitele. 1. Praha: SOŠ pro administrativu EU, 2016. Dostupné také z: https://skolaeupraha.sharepoint.com/Sdilene%20dokumenty/Materiály%20ze%20školen%C3%AD/Školn%C3%AD%20strachy%20a%20úzkosti%202016.pdf
 • LIŠKA, Roman. Zvýšení kvality odborného vzdělávání pomocí kreditů ECVET. Učitelské noviny: týdeník pro učitele a přátele školy. Praha: Gnosis, 2016, 119(18), s. 20. ISSN 0139-5718.
 • LIŠKA, Roman. Školní fobie jako specifický fenomén? In: KREJČOVÁ, Lenka a Václav MERTIN. Škola jako místo setkávání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2016, s. 42-56. ISBN 978‑80‑7308-643-5.
 • LIŠKA, Roman. Školní fobie se dá dobře léčit. Učitelské noviny: Týdeník pro učitele a přátele školy. Praha: GNOSIS, 2016, 2016(12), 13. ISSN 0139-5718.
 • LIŠKA, Roman. Školní fobie: Příručka pro učitele [online]. Praha, 2015, 39 s. [cit. 2015-10-11]. Dostupné z: www.kbt-praha.cz
 • LIŠKA, Roman. Kariérový systém pedagogických pracovníků na Slovensku. Učitelské noviny: týdeník pro učitele a přátele školy. Praha: GNOSIS, 2015, 118(28). ISSN 0139-5718.
 • LIŠKA, Roman. Kariérový systém pedagogických pracovníků na Slovensku. In: Učitelské listy [online]. 2015 [cit. 2015-08-30]. Dostupné z: http://www.ucitelske-listy.cz/2015/06/roman-liska-karierovy-system.html
 • LIŠKA, Roman. Otázky pro ředitele. Hornopočernický zpravodaj. 2007, 55(5): 8.
 • LIŠKA, Roman. Člověk by měl být pokorný k lidem i své práci. Hornopočernický zpravodaj. 2006, 54(3): 9-10.
 • LIŠKA, Roman a Jiří MACÍK. Technologie III pro učební obory SOU a OU. Vyd. 1. Praha: Sobotáles, 2001, 234 s. ISBN 80-85920-82-4.
 • LIŠKA, Roman. Technologie II pro učební obory SOU a OU. Vyd. 1. Praha: Sobotáles, 2000, 189 s. ISBN 80-85920-71-9.
 • LIŠKA, Roman a Jiří MACÍK. Technologie I pro 1. ročník učebních oborů SOU a OU. Vyd. 1. Praha: Sobotáles, 1998, 151 s. ISBN 80-85920-52-2.
 • LIŠKA, Roman a Jiří MACÍK. Materiály: pro I. až III. ročník SOU a OU. 2. vyd. Praha: Sobotáles, 1996, 155 s. ISBN 80-85920-28-X.
 • LIŠKA, Roman a Jiří MACÍK. Materiály: pro I. až III. ročník učebních oborů SOU a OU. 1. vyd. Praha: Sobotáles, 1994, 155 s. ISBN 80-901684-6-9.
Čeština