Program OP JAK – Operační program Jan Ámos Komenský

Cílem Operačního programu Jan Amos Komenský je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce, která povede k růstu konkurenceschopnosti České republiky a zlepšení životních podmínek jejích obyvatel.

Projekt: Šablony pro SŠ a VOŠ I

Výzva č.: 02_022_003

Název projektu: Vzdělávání pedagogů na SOŠ pro administrativu EU

Č. projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0004446

Cíl projektu: Podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a prostřednictvím podpory vzájemného setkávání, sdílení zkušeností mezi pedagogy.

Čeština