Povinně zveřejňované informace

.

1. Název

Střední odborná škola pro administrativu Evropské unie, Praha 9, Lipí 1911

2. Důvod a způsob založení

Organizace byla zřízena ke dni 1. 11. 1996 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR pod č.j. 15 011/97-60 ze dne 6. 3.1997. Rozhodnutím MŠMT ČR č.j. 34013/2000-14 ze dne 1. 1. 2001 přešla organizace k 1. 1. 2001 do působnosti kraje Hlavní město Praha.

Organizace poskytuje vzdělávání ve vzdělávacích programech v oborech vzdělání s maturitní zkouškou. Součástí organizace je domov mládeže a školní jídelna. Organizace zabezpečuje školní stravování a závodní stravování.

Zřizovatel: Hlavní město Praha, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1, IČ: 00064581

3. Organizační struktura

Organizační schéma

4. Kontaktní spojení

4.1. Kontaktní poštovní adresa

Střední odborná škola pro administrativu Evropské unie
Lipí 1911
Praha 9
193 00

4.2  Adresa pro osobní návštěvu

Střední odborná škola pro administrativu Evropské unie
Lipí 1911
Praha 9
193 00

4.3 Úřední hodiny

pondělí – čtvrtek: 7:00 – 11:00 a 12:00 – 15:30
pátek: 7:00 – 11:00 a 12:00 – 14:00

4.4 Telefonní čísla

281 012 711
281 012 729

4.5 Čísla faxu

žádná

4. 6 Adresa internetové stránky

http://www.skolaeupraha.cz

4.7 Adresa e-podatelny

ID datové schránky: jxrmx55

4.8 Další elektronické adresy

skola@skolaeupraha.cz

5. Případné platby lze poukázat

na bankovní účet školy: 19-3960330297/0100

6. IČ

14891247

7. DIČ

CZ14891247

8. Dokumenty

8.1 Seznam hlavních dokumentů

Zřizovací listina
Výroční zpráva 2022-23
Školní řád

8.2 Rozpočet

Rozpočet v roce 2024
Rozpočet v roce 2023

9. Žádosti o informace

Žádosti o informace lze podat v úředních hodinách na adrese školy pro osobní návštěvu, písemně na adresu školy, rovněž lze využít datovou schránku nebo elektronickou adresu školy.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí a dalších podání je možný v úředních hodinách na adrese školy pro osobní návštěvu, písemným podáním na adresu školy, rovněž lze využít datovou schránku nebo elektronickou adresu školy.

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky je třeba podat písemně osobním podáním ve škole nebo zasláním poštou na uvedenou adresu.

12. Formuláře

Přihláška ke studiu

13. Popisy postupů

Změna oboru vzdělání, přestup na jinou střední školu
Opakování ročníku
Přerušení vzdělávání

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 563/2004 Sb.o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č.13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 353/2016 Sb.,  o přijímacím řízení ke střednímu, ve znění pozdějších předpisů

Předpisy jsou přístupné k fyzickému nahlédnutí v úředních hodinách v sekretariátu ředitele školy.

14. 2 Vydané právní předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů („InfZ“) a zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů se stanovuje za účelem úhrady nákladů spojených s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli tento sazebník, na jehož základě bude požadována úhrada za poskytování informací:

  • Informace poskytnutá ústně bez vyhledávání podkladů: ZDARMA
  • Informace poskytnutá na základě zveřejnění: ZDARMA

Sazba za vyhledání informace a její zpracování za účelem poskytnutí při mimořádně rozsáhlém vyhledání činí 350 Kč za každou celou jednu hodinu práce jednoho zaměstnance. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informace více zaměstnanci je úhrada dána součtem částek připadajících na každého zaměstnance. Vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledání informace jiné osobní náklady (např. náklady na jízdné), jsou tyto účtovány na základě individuální kalkulace.

  • Černobílá kopie nebo tisk stránky A4 2 Kč/strana
  • Poštovné dle skutečných nákladů

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb.
Žádost o zaslání kopií faktur za učebnice –  vyvěšeno dne 10. 07. 2023 – sejmout dne 09. 07. 2029

Ochrana oznamovatelů podle zákona č. 171/2023 Sb. 

Způsob podávání oznámení

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

16.2 Výhradní licence

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 za rok 2022

18. Informační memorandum

Informace o tom, které osobní údaje jsou o jednotlivých subjektech (žáci a jejich zákonní zástupci, zaměstnanci, smluvní partneři) zpracovávány, jsou k dispozici on-line v přiloženém dokumentu a v tištěné podobě v kanceláři školy.
Informační memorandum školy

Čeština