Důležité informace:

Vzhledem k nepředvídatelné situaci jsme se rozhodli letošní praxe umožnit ve dvou formách:

 1. Ve standardní formě souvislé odborné praxe u zvolené organizace (prezenčně, online, hybridně) dle podepsané dohody. S ohledem na posunutý termín bude nutné již uzavřené smlouvy upravit dodatkem, který je na školním moodlu.
 2. Ve formě projektu (případně několika případových studií a jejich prezentací), který bude realizován ve spolupráci s odborníky z praxe, kteří s naší školou spolupracují. Projekt bude specifikován v závislosti na ročníku a oboru vzdělávání. Předpokládáme intenzivní online spolupráci, jejímž výsledkem bude smysluplný individuálně zpracovaný projekt každého účastníka praxe. Zaměstnavatele pro tuto aktivitu vybere škola, která bude celý proces online praxe řídit. Parametry tohoto projektu ve spolupráci s učiteli odborných předmětů v tuto chvíli ladíme.

 

V případě, že škole doručíte zaměstnavatelův návrh smlouvy nezapomeňte na to, aby všechny náležitosti a údaje ve smlouvě byly správně vyplněny! Nezapomeňte uvést:

1) Celý název školy vč. IČ a statutárního zástupce a adresa/sídlo školy

 • Střední odborná škola pro administrativu Evropské unie, Praha 9, Lipí 1911
 • IČ: 14891247
 • zastoupená PhDr. Romanem Liškou, MBA, ředitelem
 • ul. Lipí 1911, Praha 9 – Horní Počernice, PSČ 193 00

2) Kompletní informace o sobě

 • Jméno a příjmení žáka, nebo datum narození, bydliště, třída, ŠVP, obor vzdělávání + jméno a příjmení zákonného zástupce (obvykle rodiče)

V případě, že některá z výše uvedených informací nebude správně uvedena, návrh smlouvy vám bude vrácen k přepracování, a tím se celý proces podpisu smluv zbytečně prodlouží!

Termíny praxí:

2. ročníky všech oborů 31. 5. 2021 – 11. 6. 2021

3. ročníky všech oborů 24. 5. 2021 – 11. 6. 2021

Docházka na praxi:

 • Denně 6 hodin

Nutno doložit Docházkový list – organizací potvrzený záznam o docházce

(Formulář bude ke stažení 11. 12. 2020 na Moodlu v sekci odborné praxe 2021)

Absence:

 • Absence na praxi může být omluvena pouze ze závažných důvodů (je třeba doložit lékařské případně jiné úřední potvrzení).
 • Žák musí o své absenci předem informovat organizaci, ve které praxi vykonává.
 • Povinností žáka, vyplývající ze školního vzdělávacího programu, je vykonat celou odbornou praxi. Pokud absence překročí 25%, je žák povinen odbornou praxi nahradit v období letních prázdnin.
 • Postoupení žáka do dalšího ročníku vzdělávání je podmíněno úspěšným absolvováním praxe a zpracováním a odevzdáním Portfolia odborné praxe.

Výběr instituce:

Mediální komunikace:

 • Oblast médií, reklamní agentury, televize, infocentra, archivy, oddělení IT soukromých společností, územní ústřední nebo jiné orgány státní správy a samosprávy, mezinárodní orgány a instituce.

(Výsledky praxe jsou hodnoceny v rámci odborných předmětů.)

Právní administrativa:

 • Oblast justice, advokátní kanceláře, notáři, státní zastupitelství, právní a personální oddělení soukromých společností, realitní kanceláře, katastrální úřady, státní a městská policie, neziskové organizace, mezinárodní orgány a instituce, územní a ústřední nebo jiné orgány státní správy a samosprávy.

(Výsledky praxe jsou hodnoceny v rámci odborných předmětů.)

Provoz diplomatických služeb:

 • Mezinárodní orgány a instituce, všechny ministerstva, obecné a krajské úřady a dalsí územní ústřední orgány státní správy a samosprávy, oblast justice, právní a personální oddělení soukromých společností, neziskové organizace.

(Výsledky praxe jsou hodnoceny v rámci odborných předmětů.)

Řízení lidských zdrojů:

 • Personální nebo ekonomická oddělení soukromých společností, personální agentury, vzdělávací společnosti, územní ústřední nebo jiné orgány státní správy a samosprávy, mezinárodní orgány a instituce.

(Výsledky praxe jsou hodnoceny v rámci odborných předmětů.)

Bankovnictví:

 • Bankovní instituce, spořitelny, družstevní záložny, mezinárodní orgány a instituce, investiční a finanční společnosti.

(Výsledky praxe jsou hodnoceny v rámci odborných předmětů.)

POZOR na výběr organizace pro výkon odborné praxe – některé organizace nejsou povoleny (OVB, Partners, Mc Donald‘s, apod.)

Smlouvy:

 • Ve Smlouvě o výkonu odborné praxe žáka jsou upravená práva a povinnosti všech tří smluvních stran (školy, žáka a organizace umožňující výkon odborné praxe).
 • Každý žák si vytiskne 3 vyhotovení smlouvy včetně příloh (smlouvu naleznete ke stažení v Moodlu v sekci odborné praxe 2021).
 • Žák znění smlouvy důkladně prostuduje a smlouvu kompletně vyplní.
 • Smlouvu ve všech třech vyhotoveních žák podepíše, v případě své nezletilosti zajistí i podpis zákonného zástupce (obvykle rodiče). Následně všechna vyhotovení smlouvy postoupí k podpisu oprávněné osobě jednající za organizaci, kterou si žák k výkonu odborné praxe vybral.
 • Všechna tři podepsaná vyhotovení smlouvy žák nejpozději do 5. 5. 2021 předá panu Nazarovi v úředních hodinách vyznačených na dveřích kanceláře Š1.5.
 • Dvě vyhotovení smlouvy podepsané ředitelem školy si žák vyzvedne do 14 dnů ode dne předání tamtéž.
 • Pokud bude mít organizace svou vlastní smlouvu, předá žák tři vyhotovení této smlouvy do
  19. 3. 2021 panu Nazarovi v úředních hodinách vyznačených na dveřích kanceláře Š1.5 nebo návrh této smlouvy zašle elektronicky na adresu d.nazarov@skolaeupraha.cz.
 • Budou-li ve vybrané organizaci požadovat smlouvu nejdříve potvrzenou školou, pak žák zajistí předání všech tří vyhotovení smlouvy s vyplněnými a školou potvrzenými údaji organizaci. Následně je žák povinen zajistit podepsání všech vyhotovení smlouvy organizací, ve které bude vykonávat odbornou praxi. Jedno vyhotovení smlouvy podepsané všemi stranami je žák povinen odevzdat ve stanoveném termínu škole (p. Nazarovi).
 • V případě výkonu odborné praxe žáka v zahraničí (kromě praxí v rámci projektu Erasmus +) je k dispozici smlouva o výkonu odborné praxe žáka v anglickém jazyce. Postup zajištění odborné praxe žákem zůstává shodný. Škola si vyhrazuje právo požadovat po žákovi i další dokumenty, v souvislosti s výkonem odborné praxe v zahraničí.

Konečný termín odevzdání všemi stranami podepsaných smluv škole je 5. 5. 2021

Docházkové listy a hodnotící dotazníky (3. ročník oboru veřejnosprávní činnost PDS a PA hodnotící dotazníky ECVET):

 • Ihned po ukončení praxe je žák povinen odevzdat svému třídnímu učiteli potvrzený docházkový list a hodnocení praxe organizací a jednu kopii všech těchto dokumentů. V případě absence musí žák doložit omluvenky. Třídní učitel docházku zapíše do třídní knihy a kopie docházkových listů a hodnotících dotazníků (hodnotících dotazníků ECVET) včetně kopií omluvenek předá panu Nazarovi.
 • Originály docházkových listůvčetně případných omluvenek zůstávají třídním učitelům k založení do osobních spisů žáků, kopie se ukládají do archivu.

Neodevzdání kompletních smluv nebo docházkových listů v určeném termínu je považováno za hrubé porušení školního řádu.

Veškeré informace a dokumenty k odborným praxím naleznete od 11. 12. 2020 na Moodlu.

Přejeme všem přínosnou odbornou praxi a těšíme se na naši vzájemnou spolupráci.

Ing. Mgr. Šárka Čepelková
Bc. Džalal Nazarov