Termíny praxí:

2. ročníky všech oborů 20. 5. 2024 –31. 5. 2024

3. ročníky všech oborů 6. 5. 2024 – 31. 5. 2024

Docházka na praxi:

 • denně 6 hodin
 • potvrzené záznamy o docházce – Docházkový list (na moodlu)

Absence:

 • Absence na praxi může být omluvena pouze ze závažných důvodů (je třeba doložit lékařské případně jiné úřední potvrzení).
 • Žák musí o své absenci předem informovat organizaci, ve které praxi vykonává.
 • Povinností žáka, vyplývající ze školního vzdělávacího programu, je vykonat celou odbornou praxi. Pokud absence překročí 25%, je žák povinen odbornou praxi nahradit v období letních prázdnin.
 • Postoupení žáka do dalšího ročníku vzdělávání je podmíněno úspěšným absolvováním praxe a zpracováním a odevzdáním Portfolia odborné praxe.

Výběr instituce:

Mediální komunikace:

 • oblast médií, reklamní agentury, televize, infocentra, archivy, oddělení IT soukromých společností, územní, ústřední nebo jiné orgány státní správy a samosprávy, mezinárodní orgány a instituce

Právní administrativa:

 • oblast justice, advokátní kanceláře, notáři, státní zastupitelství, právní a personální oddělení soukromých společností, realitní kanceláře, katastrální úřady, státní a městská policie, neziskové organizace, mezinárodní orgány a instituce, územní a ústřední nebo jiné orgány státní správy a samosprávy

Provoz diplomatických služeb:

 • mezinárodní orgány a instituce, všechna ministerstva, obecní a krajské úřady a další ústřední orgány státní správy a územní orgány státní správy a samosprávy, oblast justice, právní a personální oddělení soukromých společností, neziskové organizace

Řízení lidských zdrojů:

 • personální nebo ekonomická oddělení soukromých společností, personální agentury, vzdělávací společnosti, územní, ústřední nebo jiné orgány státní správy a samosprávy, mezinárodní orgány a instituce

Bankovnictví:

 • bankovní instituce, spořitelny, družstevní záložny, mezinárodní orgány a instituce, investiční a finanční společnosti

POZOR na výběr organizace pro výkon odborné praxe – některé organizace nejsou povoleny (OVB, Partners, Mc Donald‘s, apod.)

Smlouvy:

 • Ve Smlouvě o výkonu odborné praxe žáka jsou upravená práva a povinnosti všech tří smluvních stran (školy, žáka a organizace umožňující výkon odborné praxe).
 • Každý žák si vytiskne 3 vyhotovení smlouvy včetně příloh (smlouvu naleznete ke stažení v Moodlu v sekci odborné praxe 2023).
 • Žák znění smlouvy důkladně prostuduje a smlouvu kompletně vyplní.
 • Smlouvu ve všech třech vyhotoveních žák podepíše, v případě své nezletilosti zajistí i podpis zákonného zástupce (obvykle rodiče). Následně všechna vyhotovení smlouvy postoupí k podpisu oprávněné osobě jednající za organizaci, kterou si žák k výkonu odborné praxe vybral.
 • Všechna tři podepsaná vyhotovení smlouvy žák nejpozději do 5. 4. 2024 předá panu Nazarovi v úředních hodinách vyznačených na dveřích kanceláře Š1.5.
 • Dvě vyhotovení smlouvy podepsané ředitelem školy si žák vyzvedne do 14 dnů ode dne předání tamtéž.
 • Budou-li ve vybrané organizaci požadovat smlouvu nejdříve potvrzenou školou, pak žák zajistí předání všech tří vyhotovení smlouvy s vyplněnými a školou potvrzenými údaji organizaci. Následně je žák povinen zajistit podepsání všech vyhotovení smlouvy organizací, ve které bude vykonávat odbornou praxi. Jedno vyhotovení smlouvy podepsané všemi stranami je žák povinen odevzdat ve stanoveném termínu škole (p. Nazarovi).
 • V případě výkonu odborné praxe žáka v zahraničí (kromě praxí v rámci projektu Erasmus +) je k dispozici smlouva o výkonu odborné praxe žáka v anglickém jazyce. Postup zajištění odborné praxe žákem zůstává shodný. Škola si vyhrazuje právo požadovat po žákovi i další dokumenty v souvislosti s výkonem odborné praxe v zahraničí.
 • Pokud bude mít organizace svou vlastní smlouvu, předá žák tři vyhotovení této smlouvy do 22. 3. 2024 panu Nazarovi v úředních hodinách vyznačených na dveřích kanceláře Š1.5 nebo návrh této smlouvy zašle elektronicky na adresu d.nazarov@skolaeupraha.cz.

V případě, že škole doručíte zaměstnavatelův návrh smlouvy nezapomeňte na to, aby všechny náležitosti a údaje ve smlouvě byly správně vyplněny! Nezapomeňte uvést:

1) Celý název školy vč. IČ a statutárního zástupce a adresa/sídlo školy

 • Střední odborná škola pro administrativu Evropské unie, Praha 9, Lipí 1911
 • IČ: 14891247
 • zastoupená PhDr. Romanem Liškou, Ph.D., ředitelem
 • ul. Lipí 1911, Praha 9 – Horní Počernice, PSČ 193 00

2) Kompletní informace o sobě

 • Jméno a příjmení žáka, nebo datum narození, bydliště, třída, ŠVP, obor vzdělávání + jméno a příjmení zákonného zástupce (obvykle rodiče)

V případě, že některá z výše uvedených informací nebude správně uvedena, návrh smlouvy vám bude vrácen k přepracování, a tím se celý proces podpisu smluv zbytečně prodlouží!

Konečný termín odevzdání všemi stranami podepsaných smluv škole je 5. 4. 2024

Neodevzdání kompletních smluv nebo docházkových listů v určeném termínu je považováno za hrubé porušení školního řádu.

Veškeré informace a dokumenty k odborným praxím naleznete od 30. 11. 2023 na Moodlu.

Přejeme všem přínosnou odbornou praxi a těšíme se na naši vzájemnou spolupráci.

Ing. Mgr. Šárka Čepelková
Bc. Džalal Nazarov

Čeština