Realizované projekty na #SKOLAEUPRAHA


OP PPR
 – Operační program Praha – pól růstu

Projekt je zaměřen na podporu dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, na projektovou výuku ve třídách a na komunitní a osvětová setkání. V rámci projektu budou realizovány zahraniční stáže v partnerských školách.

Výzva 28 – Multikulturalita na SOŠ pro administrativu EU
Výzva 37 – Modernizace učeben – SOŠ pro administrativu EU
Demokratická škola

OP VVV – Operační program výzkum, věda, vzdělávání
Podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a prostřednictvím podpory vzájemného setkávání, sdílení zkušeností mezi pedagogy.

Šablony I
Šablony II
APIV – Inkluze

ERASMUS+ (2014 – 2020) – Evropský program celoživotního vzdělávání
Vzdělávací program Evropské unie, který podporuje mobilitu žáků a pracovníků ve všech sférách vzdělávání a v odborné přípravě.

Stínování pedagogů
Zahraniční stáže studentů
KA229 – FutEUre Food
KA229 – #globalgoalsambassadors

eTwinning – Časopis pro mladé Evropany
Projekt, který ve školním roce 2018/2019 realizovala třída P3B v hodinách španělštiny pod vedením vyučující španělského jazyka paní Gemy de Miguel.

Projekty MHMP

Správná cesta

Čeština