Přijatí bankovnictví
Přijatí mediální komunikace
Přijatí právní administrativa
Přijatí provoz diplomatických služeb
Přijatí řízení lidských zdrojů

Zápisový lístek je možné odevzdat osobně v pátek 21. 5. 2021 od 8.00 hodin do 18.00 hodin, v následujících pracovních dnech od 24. 5. do 3. 6. 2021 od 7.00 do 11.00 hodin nebo ho můžete zaslat poštou. Nejzazší termín pro odevzdání zápisového lístku je 3. 6. 2021. Pokud se rozhodnete odevzdat zápisový lístek na jinou školu, sdělte nám prosím tuto informaci prostřednictvím e-mailu skola@skolaeupraha.cz.

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021/22 naleznete zde.

Pro školní rok 2021/22 předpokládáme otevření 7 tříd (210 žáků) v následujícím členění:

2 třídy vzdělávacího programu právní administrativa (60 žáků)
2 třídy vzdělávacího programu provoz diplomatických služeb (60 žáků)
1 třída vzdělávacího programu řízení lidských zdrojů (30 žáků)
1 třída vzdělávacího programu bankovnictví (30 žáků)
1 třída vzdělávacího programu mediální komunikace (30 žáků)

Uchazeč, který měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky na jedné škole podle výroku VIII. a jeden z termínů nekonal, může konat tuto zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod jejího nekonání v řádném termínu, pokud potvrdí řediteli školy, na které měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky, do 14. května 2021, že bude konat tuto zkoušku v náhradním termínu . Potvrdit konání zkoušky v náhradním termínu nemusí uchazeč, který se řádně omluvil a již mu právo konat zkoušku v náhradním termínu vzniklo nebo vznikne.

Uchazeč může ve školním roce 2020/2021 vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně v prvním kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání ve střední škole po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu.

Termín podání přihlášky: do 1. 3. 2021

Žáci ZŠ obdrží přihlášku na své škole. Pro ostatní přihláška ke stažení zde.
Přihlášky ke vzdělávání můžete odevzdat osobně v pracovních dnech od 1. 2. do 1. 3. 2021 v době od 8.00 do 14.30 hodin na recepci školy nebo zaslat doporučeně prostřednictvím České pošty.

Není-li přihláška potvrzena školou, jsou povinnou součástí přihlášky ověřené kopie vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku.

Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat přihlášky nejvýše na dvě střední školy nebo na dva obory v rámci jedné střední školy. Na každé z přihlášek budou uvedeny i údaje o škole a oboru, kam podává druhou přihlášku.

Součástí přijímacího řízení je jednotná zkouška, která se skládá z písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky a jejích aplikací.

Termín přijímacích zkoušek je 3. a 4. května 2021.

Informace o jednotné přijímací zkoušce, která je povinnou součástí přijímacího řízení do maturitních oborů vzdělání naleznete zde.

Podmínkou pro umožnění účasti žáka na zkouškách je potvrzení o negativním testu COVID-19 a žádné příznaky tohoto onemocnění, případně potvrzení o prodělaném onemocnění během předchozích 90 dnů. Testování na COVID-19 uchazečům o vzdělání na střední škole, má povinnost umožnit ZŠ, která také vystaví potvrzení ne straší 7 dnů. Možný je také doklad o negativním výsledku testu vydaný poskytovatelem zdravotnických služeb.

Dodatek č. 1 k vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 a stanovení jeho kritérií. 

V prvním kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat jednotnou zkoušku dvakrát (na každé přihlášené škole nebo oboru jednou), přičemž se pro rozhodnutí o přijetí využije lepší výsledek. V případě, že se na jedné ze škol nebude jednotná přijímací zkouška konat, pak uchazeč vykoná jednotnou přijímací zkoušku v obou termínech na stejné škole.

Přípravu těchto testů a hodnocení výsledků testů zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání.

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami doloží k přihlášce vyjádření školského poradenského zařízení. Podle tohoto vyjádření budou uchazeči uzpůsobeny podmínky konání zkoušky.

Osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení promíjí na základě písemné žádosti podané společně s přihláškou přijímací zkouška z českého jazyka.

Školní přijímací zkouška se nekoná.

Výsledek jednotné zkoušky má minimálně 60 % podíl na celkovém hodnocení uchazeče při přijímacím řízení. Maximálně 40 % bude tvořit hodnocení uchazeče podle známek na vysvědčení z prvního pololetí osmého ročníku základní školy, případně z odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia.

Ředitel školy do následujícího dne po zpřístupnění hodnocení jednotné přijímací zkoušky uchazečů zveřejní pod registračním číslem seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů doručí rozhodnutí o nepřijetí.

Uchazeč potvrdí odevzdáním zápisového lístku svůj úmysl vzdělávat se v dané škole, kde byl přijat ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí.

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Další informace

Koncem března obdrží uchazeči pozvánku k jednotné zkoušce s registračním číslem uchazeče.

Žáci ZŠ obdrží přihlášku na své škole. Pro ostatní přihláška ke stažení zde.

Potvrzení od lékaře je na přihlášce vyžadováno pouze pro obor mediální komunikace.