Přijímací řízení

Pro školní rok 2024/25 předpokládáme otevření 8 tříd (240 žáků) v následujícím členění:

2 třídy vzdělávacího programu právní administrativa (60 žáků)
2 třídy vzdělávacího programu provoz diplomatických služeb (60 žáků)
1 třída vzdělávacího programu řízení lidských zdrojů (30 žáků)
1 třída vzdělávacího programu bankovnictví (30 žáků)
1 třída vzdělávacího programu mediální komunikace (30 žáků)
1 třída vzdělávacího programu gymnázium (30 žáků)

Součástí přijímacího řízení je jednotná zkouška, která se skládá z písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky a jejích aplikací.

Termín přijímacích zkoušek je 12. a 15. dubna 2024.

Všechny důležité informace k přijímacímu řízení jsou zveřejněny na www.prihlaskynastredni.cz

V prvním kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat jednotnou zkoušku dvakrát (na každé přihlášené škole nebo oboru jednou), přičemž se pro rozhodnutí o přijetí využije lepší výsledek.

Přípravu těchto testů a hodnocení výsledků testů zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání.

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami doloží k přihlášce vyjádření školského poradenského zařízení. Podle tohoto vyjádření budou uchazeči uzpůsobeny podmínky konání zkoušky.

Osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení promíjí na základě písemné žádosti podané společně s přihláškou přijímací zkouška z českého jazyka.

Školní přijímací zkouška se nekoná.

Výsledek jednotné zkoušky má přibližně 75 % podíl na celkovém hodnocení uchazeče při přijímacím řízení. Čtvrtinu bude tvořit hodnocení uchazeče podle známek na vysvědčení z prvního pololetí devátého ročníku základní školy, případně z odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia.

Přesná kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2024/25 budou zveřejněna v průběhu ledna 2024.

Další informace

Informace o jednotné přijímací zkoušce, která je povinnou součástí přijímacího řízení do maturitních oborů vzdělání naleznete zde.

Potvrzení od lékaře je na přihlášce vyžadováno pouze pro obor mediální komunikace.

Čeština