Vzor formuláře k odvolání

Přihlášku ke studiu můžete odevzdat v úředních hodinách:
pondělí – čtvrtek: 7.00 – 11.00 a 12.00 – 15.30 hod
pátek: 7.00 – 11.00 a 12.00 – 14.00 hod.

Na přihlášce je nutné vyplnit název konkrétního školního vzdělávacího programu, do kterého se žák hlásí (můžete dopsat rukou). Dále nezapomeňte v kolonce „Kontakt“ vyplnit e-mail uchazeče a zákonného zástupce, indentifikátor datové schránky FO – zákonného zástupce, event. uveďte, že DS nemáte.

Pro školní rok 2023/24 předpokládáme otevření 7 tříd (210 žáků) v následujícím členění:

2 třídy vzdělávacího programu právní administrativa (60 žáků)
2 třídy vzdělávacího programu provoz diplomatických služeb (60 žáků)
1 třída vzdělávacího programu řízení lidských zdrojů (30 žáků)
1 třída vzdělávacího programu bankovnictví (30 žáků)
1 třída vzdělávacího programu mediální komunikace (30 žáků)

Termín podání přihlášky: do 1. 3. 2023

Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat přihlášky nejvýše na dvě střední školy nebo na dva obory v rámci jedné střední školy. Na každé z přihlášek budou uvedeny i údaje o škole a oboru, kam podává druhou přihlášku.

Součástí přijímacího řízení je jednotná zkouška, která se skládá z písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky a jejích aplikací.

Termín přijímacích zkoušek je 13. a 14. dubna 2023.

V prvním kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat jednotnou zkoušku dvakrát (na každé přihlášené škole nebo oboru jednou), přičemž se pro rozhodnutí o přijetí využije lepší výsledek.

Přípravu těchto testů a hodnocení výsledků testů zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání.

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami doloží k přihlášce vyjádření školského poradenského zařízení. Podle tohoto vyjádření budou uchazeči uzpůsobeny podmínky konání zkoušky.

Osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení promíjí na základě písemné žádosti podané společně s přihláškou přijímací zkouška z českého jazyka.

Školní přijímací zkouška se nekoná.

Výsledek jednotné zkoušky má přibližně 75 % podíl na celkovém hodnocení uchazeče při přijímacím řízení. Čtvrtinu bude tvořit hodnocení uchazeče podle známek na vysvědčení z prvního pololetí devátého ročníku základní školy, případně z odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia.

Přesná kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2023/24 jsou zde.

Ředitel školy do následujícího dne po zpřístupnění hodnocení jednotné přijímací zkoušky uchazečů zveřejní pod registračním číslem seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů doručí rozhodnutí o nepřijetí.

Uchazeč potvrdí odevzdáním zápisového lístku svůj úmysl vzdělávat se v dané škole, kde byl přijat ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí.

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Další informace

Koncem března obdrží uchazeči pozvánku k jednotné zkoušce s registračním číslem uchazeče.

Informace o jednotné přijímací zkoušce, která je povinnou součástí přijímacího řízení do maturitních oborů vzdělání naleznete zde.

Žáci ZŠ obdrží přihlášku na své škole. Pro ostatní přihláška ke stažení zde.

Potvrzení od lékaře je na přihlášce vyžadováno pouze pro obor mediální komunikace.

 

Čeština