Nejčastější dotazy

Platí se u vás školné?

Ne, jsme „státní“ škola, školné se u nás tedy neplatí. Je třeba počítat s běžnými výdaji na učebnice, školní pomůcky, stravování a případné ubytování na domově mládeže.

 


 

Jaké jsou u vás přijímací zkoušky?

Pro školní rok 2020/21 se do všech vzdělávacích programů školy konají jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky. Bližší informace o průběhu a kritériích přijímacího řízení naleznete zde.

 


 

Poskytuje škola studentům studijní materiály a učebnice?

Učebnice si pro většinu předmětů studenti kupují sami, učitelé dávají žákům pouze vlastní doplňkové studijní materiály.

 


 

Které jazyky vyučujete?

Učíme anglický, španělský, německý, francouzský a ruský jazyk. Prvním cizím jazykem je jazyk anglický. V jeho studiu studenti pokračují, u ostatních začínají většinou od začátku. Při rozdělení do skupin druhého cizího jazyka vycházíme ze zájmu žáků, z organizačních důvodů je ale nutné členit třídu na dvě rovnoměrné jazykové skupiny. Konečné složení jazykových skupin se řeší až po nástupu do školy.

 


 

Jaké je uplatnění absolventů?

Většina absolventů pokračuje ve studiu na vysokých školách právního, humanitního nebo ekonomického zaměření. Vzhledem k zaměření vzdělávacích programů se ale  absolventi mohou uplatnit i v praxi na různých úřadech veřejné správy (ministerstva, místní úřady, městské úřady, správa sociálního zabezpečení atd.), v justici, v právních kancelářích, v personálních odděleních firem nebo personálních agenturách.


 

Kde a ve kterém ročníku probíhají praxe studentů?

Praxe studentů je zajišťována zejména v úřadech státní správy a samosprávy. Podle vzdělávacího programu probíhá souvislá praxe v rozsahu dva až čtyři týdny ve druhém a třetím ročníku studia.


 

Z čeho studenti maturují?

Ve státní části maturitní zkoušky studenti skládají komplexní zkoušku z českého jazyka a komplexní zkoušku z libovolného cizího jazyka nebo didaktický test z matematiky.

Profilová část maturitní zkoušky se liší podle vzdělávacího programu, vždy však obsahuje  dvě ústní zkoušky a praktickou zkoušku z odborných předmětů.

Od roku 2022 bude povinná „státní“ maturitní zkouška z českého jazyka, cizího jazyka a matematiky, v profilové (školní) části budou povinné dvě maturitní zkoušky, z toho jedna praktická.

 


 

Je možné skládat během studia nějaké státní nebo mezinárodní zkoušky?

Ano, škola studentům zprostředkovává složení státní zkoušky z psaní na klávesnici a obchodní korespondence, zajišťujeme i složení zkoušek FCE.

 


 

Jaké má vaše škola zázemí?

K zázemí školy patří školní jídelna, kde je možnost výběru ze tří jídel, konferenční sál, tělocvična, posilovna, wellness centrum, hřiště, filmové studio a pro mimopražské studenty také domov mládeže.

 


 

Jaké nabízíte mimoškolní aktivity?

Škola nabízí celou řadu mimoškolních aktivit. Mezi studenty jsou velmi oblíbené zahraniční zájezdy do celého světa, ale i různé kroužky – kruhové tréninky, klub mladého diváka, filmový klub, sportovní kroužek. Studenti prvních ročníků se účastní adaptačního kurzu a lyžařského výcvikového kurzu. Besedujeme s představiteli státních institucí, politiky,  navštěvujeme výstavy, muzea i divadelní či filmová představení.

 


 

Kolik zájemců se k vám hlásí na jednotlivé obory a jaká je úspěšnost přijetí?

Největší zájem je každoročně o vzdělávací programy provoz diplomatických služeb a právní administrativa, kde je i přes větší počet otevíraných tříd počet zájemců přibližně trojnásobný. Po odevzdání zápisových lístků zůstává mezi nepřijatými asi třetina uchazečů. Podobný převis zájemců je i o vzdělávací programy mediální komunikace a řízení lidských zdrojů.

Pro velkou část uchazečů je naše škola prioritní. Vysoké procento přijatých uchazečů nám odevzdá zápisový lístek a nastoupí ke studiu.

 


 

Máte další dotazy?

Kontaktujte sekretariát školy.

Martina Křížová, tel.: 281 012 711, email: m.krizova@skolaeupraha.cz