Nejčastější dotazy

Platí se u vás školné?

Ne, jsme veřejná škola, školné se u nás tedy neplatí. Je třeba počítat s běžnými výdaji na učebnice, školní pomůcky, stravování a případné ubytování na domově mládeže.

 


 

Jaké jsou u vás přijímací zkoušky?

Pro školní rok 2023/24 se do všech vzdělávacích programů školy konají jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky. Bližší informace o průběhu a kritériích přijímacího řízení naleznete zde.

 


 

Poskytuje škola studentům studijní materiály a učebnice?

Učebnice si pro většinu předmětů studenti kupují sami, učitelé dávají žákům pouze vlastní doplňkové studijní materiály.

 


 

Které jazyky vyučujete?

Učíme anglický, španělský, německý, francouzský a ruský jazyk. Prvním cizím jazykem je jazyk anglický. V jeho studiu studenti pokračují, u ostatních začínají většinou od začátku. Při rozdělení do skupin druhého cizího jazyka vycházíme ze zájmu žáků, z organizačních důvodů je ale nutné členit třídu na dvě rovnoměrné jazykové skupiny. Konečné složení jazykových skupin se řeší až po nástupu do školy.

 


 

Jaké je uplatnění absolventů?

Většina absolventů pokračuje ve studiu na vysokých školách právního, humanitního nebo ekonomického zaměření. Vzhledem k zaměření vzdělávacích programů se ale  absolventi mohou uplatnit i v praxi na různých úřadech veřejné správy (ministerstva, místní úřady, městské úřady, správa sociálního zabezpečení atd.), v justici, v právních kancelářích, v personálních odděleních firem nebo personálních agenturách.


 

Kde a ve kterém ročníku probíhají praxe studentů?

Praxe studentů je zajišťována zejména v úřadech státní správy a samosprávy. Podle vzdělávacího programu probíhá souvislá praxe v rozsahu dva až čtyři týdny ve druhém a třetím ročníku studia.


 

Z čeho studenti maturují?

Ve státní části maturitní zkoušky studenti skládají didaktický test z českého jazyka a didaktický test z libovolného cizího jazyka nebo z matematiky.

Profilová část maturitní zkoušky obsahuje ústní a písemnou zkoušku z českého jazyka a cizího jazyka, dvě ústní zkoušky z odborných předmětů a praktickou zkoušku z odborných předmětů podle zaměření školního vzdělávacího programu.

 


 

Je možné skládat během studia nějaké státní nebo mezinárodní zkoušky?

Ano, škola studentům zprostředkovává složení státní zkoušky z psaní na klávesnici a obchodní korespondence, zajišťujeme i složení certifikovaných jazykových zkoušek z anglického jazyka.

 


 

Jaké má vaše škola zázemí?

K zázemí školy patří školní jídelna, kde je možnost výběru ze tří jídel, konferenční sál, tělocvična, posilovna, wellness, hřiště, filmové studio a pro mimopražské studenty také domov mládeže.

 


 

Jaké nabízíte mimoškolní aktivity?

Škola nabízí celou řadu mimoškolních aktivit. Mezi studenty jsou velmi oblíbené zahraniční zájezdy do celého světa, ale i různé kroužky – kruhové tréninky, klub mladého diváka, filmový klub, sportovní kroužek. Studenti prvních ročníků se účastní adaptačního kurzu a lyžařského výcvikového kurzu. Besedujeme s představiteli státních institucí, politiky,  navštěvujeme výstavy, muzea i divadelní či filmová představení.

 


 

Kolik zájemců se k vám hlásí na jednotlivé obory a jaká je úspěšnost přijetí?

Největší zájem je každoročně o vzdělávací programy provoz diplomatických služeb a právní administrativa, kde je i přes větší počet otevíraných tříd počet zájemců přibližně trojnásobný. Podobný převis zájemců je i o vzdělávací programy mediální komunikace, bankovnictví a řízení lidských zdrojů.

Pro velkou část uchazečů je naše škola prioritní. Vysoké procento přijatých uchazečů nám odevzdá zápisový lístek a nastoupí ke studiu.

 


 

Máte další dotazy?

Kontaktujte sekretariát školy.

Martina Křížová, tel.: 281 012 711, email: m.krizova@skolaeupraha.cz

Čeština